Werknemers & Arbeidsongeschiktheid

Werknemers en arbeidsongeschiktheid

Wie als werknemer langdurig ziek wordt, blijft in eerste instantie gewoon salaris ontvangen van zijn werkgever.

Gewoonlijk krijgt u gedurende het eerste jaar van uw ziekte uw loon voor de volle 100% doorbetaald en wordt in het tweede jaar 70% van uw laatstverdiende salaris uitgekeerd.

Kunt u na 2 jaar nog niet aan de slag, dan komt u terecht in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Op basis van deze wet kunt u een uitkering ontvangen, waarvan de hoogte afhangt van de mate van arbeidsongeschiktheid en uw vroegere salaris.

Méér informatie

Uw werkgever is uw eerste aanspreekpunt als het gaat om ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ook kunt u informatie terugvinden op onderstaande websites.

UWVRijksoverheid

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Zelfstandig ondernemer en arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandig ondernemer kunt u voor een vervangend inkomen zorgen door:

 • zelf geld te reserveren
 • een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten
 • een 'individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen collectieve voorwaarden' af te sluiten. Dit is mogelijk via diverse branche- en beroepsorganisaties.

Méér informatie

Als uw inkomen als zelfstandig ondernemer wegvalt door ziekte of een ongeval, dan wilt u natuurlijk wel graag uw vaste lasten kunnen blijven betalen.

Dat kan via het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij zetten de diverse opties voor u op een rij, zodat u zelf kunt bepalen welke variant het beste past bij uw persoonlijke situatie.

Arbeidsongeschiktheids-verzekering of alternatief?

Als een van de weinigen in Nederland berekenen we niet alleen de premie van de traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering. We willen u ook laten zien welke alternatieven er zijn. Ons kantoor geeft u informatie over onder andere:

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
 • Budget AOV
 • Risicoverzekering
 • Broodfonds (indien wenselijk)

Iedere oplossing heeft eigen kenmerken. Wat het beste bij u past, beslis u altijd zelf.

Arbeidsongeschiktheids-verzekering voor starters

Starters bieden wij vaak een budget-aov aan. Volledige dekking met lage aanvangslasten. 

Waar moet u op letten

 • Eindleeftijd
 • Beroepsklasse
 • Beroep
 • Tarief
 • Criterium Beroeps A.O.
 • Uitkeringsdrempel
 • Verzekerde jaarrente
 • Wachtdagen
 • verzekerde risico's
 • uitkeringsduur
 • de hoogte van het verzekerde nkomen
 • indexatie

Verzekering opzeggen

In de laatste jaren is de concurrentie tussen verzekeraars enorm toegenomen. Premies zijn daardoor sterk gedaald. Overstappen naar een andere verzekeraar kan dan heel interessant zijn.

En in dat geval bent u bij ÉÉN NEGEN aan het juiste adres: wij vergelijken de producten, de polisvoorwaarden en kwaliteit van dienstverlening van verschillende verzekeraars. En wij bieden u dan ook de beste prijs/kwaliteit verhouding!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Bent u zzp'er? Dan moet u zich over een paar jaar waarschijnlijk verplicht gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. In dit artikel leest u wat het voor u betekent als de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verplicht wordt.

De verplichte AOV komt voort uit het principeakkoord over pensioenen van de vakbonden en het kabinet. Hoe dat eruit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp zal op z'n vroegst in 2024 ingaan, maar waarschijnlijk later.

Veel ZZP'ers houden deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten, omdat een AOV een stijging van hun vaste lasten betekent. 

Waarom komt er een verplichte AOV?

Oneerlijke concurrentiestrijd

Volgens de vakbonden is een verplichte ZZP verzekering voor arbeidsongeschiktheid noodzakelijk, omdat werknemers nu een oneerlijke concurrentiestrijd zouden voeren met ZZP'ers. Veel zelfstandigen hebben zich niet verzekerd en zijn voor werkgevers mede daarom relatief goedkoop ten opzichte van iemand in dienst nemen.

Uitvoerbaarheid huidige plannen

Belangrijk onderdeel van het advies van de Stichting van de Arbeid (StvdA) was de keuzevrijheid voor ZZP'ers. Elke ZZP'er is anders en de risico's verschillen per persoon en per beroep. Ook kan er een uitzondering worden gemaakt als je al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt die voldoende dekking biedt. 

Juist deze keuzevrijheid en de uitzondering maken de uitvoerbaarheid een probleem. Koolmees gaat nu kijken naar alternatieve manieren om de verplichte verzekering te regelen, al wil hij daarbij dichtbij het advies van de StvdA blijven. 

Verplichte AOV, wat houdt het plan in?

Volgens de plannen van de StvdA gaat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering er als volgt uitzien. 

Let op: onderstaande plannen staan in het advies van de StvdA. In maart 2021 heeft Wouter Koolmees bekend gemaakt dat de uitvoerbaarheid van deze plannen erg lastig is. Hij laat alternatieven onderzoeken, maar wil daarbij wel dichtbij het advies van de StvdA blijven. Het is dus niet zeker of dit ook de uiteindelijke regels worden. 

 • De verzekering geldt voor ZZP'ers, beroepsbeoefenaars (inkomsten uit overige werkzaamheden), dga's en meewerkende echtgenoten. Dus niet voor zelfstandige ondernemers mét personeel.
 • De premie wordt inkomensafhankelijk, naar schatting 8% van het inkomen. De premie is fiscaal aftrekbaar en zal maximaal € 220,00 per maand zijn.
 • De uitvoering en re-integratie worden uitgevoerd door het UWV. De premie wordt geïnd door de Belastingdienst.
 • De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt 70% van het laatst verdiende inkomen en maandelijks maximaal € 1.650 bruto. Dit is het wettelijk minimumloon.
 • Er is een standaard wachttijd van 52 weken. Deze periode kun je aanpassen naar 26 of 104 weken, dan wordt je premie ook anders. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.
 • Het maximale te verzekeren inkomen is ongeveer € 30.000.
 • De AOV loopt tot het bereiken van de AOW-leeftijd.
 • Deze verzekering hanteert het arbeidsongeschiktheidscriterium gangbare arbeid. Dit wil zeggen dat wordt gekeken welke werk je überhaupt nog kunt doen, ongeacht je ervaring of opleiding.
 • Heb je al een AOV of krijg je al een uitkering voor arbeidsongeschiktheid? Dan hoef je niet mee te doen met deze verzekering. Deze verzekering moet minimaal hetzelfde dekken als de verplichte AOV. Hiervoor komt een speciaal toetsingskader.
 • Ook zelfstandigen met een klein inkomen betalen een premie en krijgen een uitkering. Voor de hoogte van de uitkering wordt rekening gehouden met het gemiddelde van de afgelopen drie jaar.

Arbeidsongeschiktheid en ZZP'ers

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, hoe zit het precies? We zetten wat informatie over de huidige situatie op een rij:

 • Er zijn in ons land zo'n 1,1 miljoen ZZP'ers.
 • Slechts 23 procent heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.
 • Een AOV hoeft niet duur te zijn, u heeft zelf invloed op de hoogte met bepaalde keuzes.
 • De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd en beroep. Heeft u een zwaar beroep? Dan is de kans groter dat u door dit werk arbeidsongeschikt raakt. Daardoor zal uw premie hoger zijn. 
 • Volgens cijfers van het SEO Economisch Onderzoek kan 30% van de ZZP'ers het gemiste inkomen niet opvangen in het geval van langdurige ziekte of een ernstig ongeval.

Waarom nemen ZZP'ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering?

ZZP’ers hebben verschillende redenen om zich niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Ongeveer een derde verdient met het zelfstandigenbestaan een inkomen rond bijstandsniveau. Voor hen loont verzekeren niet. Sommigen hebben zelf een financiële buffer voor als het misgaat.

Een andere oorzaak voor het relatief lage aantal verzekerden is dat zzp’ers het risico dat ze zelf arbeidsongeschikt raken vaak onderschatten. Ze denken: ik ben gezond en het overkomt me niet. Ook hebben ze zeker bij de start van een eigen onderneming wel andere dingen aan hun hoofd. Toch is het een reëel risico. Een op de acht verzekerde zzp’ers raakt arbeidsongeschikt.

Een andere oorzaak is dat veel ZZPérs denken dat een AOV te duur is. Dat is echter maar zeer de vraag omdat de hoogte van de premie van een hele hoop factoren afhankelijk is én omdat de premie fiscaal aftrekbaar is.

Voordelen AOV via verzekeraar

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een verzekeraar heeft een aantal belangrijke voordelen. We noemen er vier:

 1. Maatwerk: Als u arbeidsongeschikt raakt wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weer aan het werk. In het voorstel van de Stichting van de Arbeid wordt niet gekeken naar uw beroepsgroep, opleiding of ervaring, maar of u enige vorm van werk kan doen. Een verzekeraar kijkt juist wél naar de gevolgen van uw ziekte of aandoening voor uw beroep en focust op een betere en passende re-integratie.

 2. Onderscheid: Als u geen lichamelijk zwaar werk doet, is uw premie lager. U loopt dan namelijk minder risico. Dat onderscheid wordt niet gemaakt bij de UWV-verzekering. 

 3. Keuzevrijheid: Bij een verzekeraar kunt u zelf uw eindleeftijd kiezen. Ook hebt u bij een AOV veel meer vrijheid in het bepalen van de wachttijd (eigenrisicoperiode). U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een maand, drie maanden, een half jaar of twee jaar. Hierdoor kunt u zelf uw premie beïnvloeden.

 4. Preventie: Een verzekeraar helpt u ook met het voorkomen van arbeidsongeschiktheid, met preventiediensten. Dit zijn verschillende hulpmiddelen voor zowel uw lichamelijke als mentale gezondheid. 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!