Gebouwen en opstallen

Bent u goed verzekerd?


Natuurlijk gaat u zo zorgvuldig mogelijk om met uw bedrijfsgebouw en alles wat zich daarin bevindt. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan uw kantoorpand of fabriekspand en dergelijke toch beschadigd raken of zelfs geheel verloren gaan.

Denk bijvoorbeeld aan een brand die uw bedrijfspand volledig verwoest. De financiële gevolgen zijn dan ingrijpend. Bijvoorbeeld het blijven zitten met een hypotheekschuld en geen onderpand. Als ondernemer moet u met lede ogen aanzien dat het voortbestaan van uw bedrijf gevaar loopt.

Gelukkig kunt u zich uitstekend verzekeren tegen risico's als deze. Met standaard een prima dekking en een scherpe premie. Maar wij bieden u meer dan alleen verzekeringen: het gaat ons om de continuïteit van uw onderneming. Daarom informeert ÉÉN NEGEN u, naast uitstekende verzekeringen, over een uitgebreid pakket preventie- en herstartoplossingen.

Wat is verzekerd

Bedrijfspanden en opstallen
Het woord zegt het al, op de gebouwenverzekering zijn bedrijfspanden verzekerd.

Kantoren, opslagruimten, loodsen en dergelijke. Zonweringen, antennes, uithangborden e.d. zijn meeverzekerd. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.

Huurdersbelang
Als u huurder bent en voor eigen rekening aanpassingen aan het gehuurde pand heeft laten uitvoeren, dan vallen deze niet automatisch onder de gebouwenverzekering. Immers, de gebouwenverzekering wordt afgesloten door de eigenaar van het pand!

Dit zogenaamde huurdersbelang kan echter wel worden meeverzekerd op de goederen- en inventarisverzekering. Op de polis staat dan dat de verzekerde zaak huurdersbelang betreft.

Tegen welke risico's 

In de regel is een Extra UGV dekking van toepassing. (UGV staat voor Uitgebreide Gevaren Dekking). De gebouwenverzekering dekt dan de schade van de meest bekende risico's zoals:

 • Brand
 • Ontploffing
 • Storm
 • Vandalisme
 • Inbraak
 • Uitstromend leidingwater
 • en vele andere soorten schade

Krijgt u te maken met een schade zoals hierboven is aangegeven, dan zijn ook bereddingskosten (alle kosten om schade bij een calamiteit te beperken) gedekt.

U staat er wellicht niet direct bij stil, maar in geval van schade zijn er vele bijkomende kosten. Die kunnen alles bij elkaar aardig oplopen. Ook deze kosten zijn, tot een bepaald maximum, meeverzekerd. U kunt daarbij denken aan tuinaanleg, beplanting, opruimingskosten, kosten voor de noodvoorziening en extra kosten voor herstel van het gebouw. Zelfs eventuele huurderving is tot 10% van het verzekerde bedrag meeverzekerd.

Uitsluitingen

Uitgesloten van de dekking blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Verzekerde som

De verzekerde som moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw (inclusief bijgebouwen). Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor bijzondere gebouwen, zoals monumenten kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Voor bedrijfsgebouwen, waarvan zeker is dat deze niet in dezelfde staat zouden worden herbouwd, kan de maximale vergoeding aan een lager bedrag dan de herbouwwaarde worden gekoppeld. De premie wordt dan gemiddeld.

Getaxeerde waarde
Het verzekerd bedrag kan ook op basis van een deskundigentaxatie worden vastgesteld, al dan niet met een indexatie.
Premiefactoren

De premie voor een gebouwenverzekering is afhankelijk van een groot aantal verschillende zaken, zoals bijvoorbeeld:

 • Voor welke doeleinden wordt het gebouw gebruikt
 • Ligging van het gebouw
 • Bouwaard
 • Belendingen
 • Soort verwarming (olie, gas)
 • Hoogte eigen risico

Tot slot

Schade aan uw bedrijfsgebouw is een van de grootste risico's die uw onderneming loopt. Om uw bedrijf te beschermen tegen de vaak rampzalige gevolgen van brand, storm of inbraak adviseert ÉÉN NEGEN u een verzekering met een extra uitgebreide dekking, inclusief inductieschade.

Maar de eerste stap is te onderzoeken of de kans op schade beperkt of zelfs helemaal uitgesloten kan worden. Met preventieadviezen kunnen wij u hierbij helpen.

Bijna altijd brengen wij de gebouwenverzekering onder bij dezelfde verzekeraar als waar de bedrijfsschadeverzekering en goederen & inventarisverzekering wordt of is ondergebracht. Bij schade ontstaat op die manier nooit verwarring over welke verzekering precies van toepassing is en kan een schade veel sneller worden afgewikkeld. Bovendien geniet u dan een pakketkorting op de premie.

Online regelen


Heeft u een schade, maak dan gebruik van dit schadeformulier. Na ontvangst gaan wij direct voor u aan de slag.

Vraag bij ÉÉN NEGEN om een goéd advies!