Maak gebruik van onderstaande FAQ

De Arbeidsomstandighedenwet (hierna Arbowet) verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Het opstellen van de RI&E is opgenomen in Artikel 5 van de Arbowet. In deze wet zijn een aantal algemene verplichtingen opgenomen voor het opstellen van de RI&E.

Belangrijk is dat organisaties zelf invulling mogen geven aan de verdere uitwerking van hun RI&E, afhankelijk van de eigen werksituatie.

Toetsing

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak moeten deze voorgelegd worden aan een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige (zie artikel 2.1 van de Arbeidsomstandighedenregeling). Zij beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. Ze schrijven een advies aan de werkgever o.a. over het plan van aanpak.

Indien u geen contract heeft met een arbodienst, raadpleeg dan de lijst met gecertificeerde arbodiensten.

 

Zoek een gecertificeerde Arbodienst

 

Er hoeft geen toetsing van de RI&E plaats te vinden wanneer:

 • alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken;
 • het bedrijf ten hoogste 25 werknemers heeft en gebruik maakt van een in de CAO opgenomen RI&E-instrument óf van een erkend branche RI&E-instrument zoals opgenomen op rie.nl

Bedrijven met méér dan 25 werknemers moeten hun RI&E wél laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige.

Een ri&e staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Het is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers.

Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In deze ri&e moet ook een Plan van Aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ten slotte moeten in een ri&e de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

De RI&E is in eerste instantie een inventarisatie van de gevaren en risico’s in de organisatie. Het beschrijft de risico’s in het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers. Door de arbeidsrisico’s te inventariseren krijgt een werkgever snel inzicht in de situatie en kan hij zien waar verbeteringen in de onderneming nodig zijn.

De RI&E wordt net zo vaak aangepast als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden, of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Je kunt concreet denken aan het in gebruik nemen van nieuwe machines of het in gebruik nemen van een nieuw bedrijfspand.

Een RI&E dient te bestaan uit:

 • inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risicobeperkende maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid.
 • inventarisatie van de aanwezige gevaren met betrekking tot werknemers die behoren tot de ‘bijzondere categorieën van werknemers’ (bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangeren, jeugdigen en ouderen)
 • beoordeling en prioritering van de risico's
 • plan van aanpak waarin vastgesteld wordt welke maatregelen wanneer genomen zullen worden
 • aandacht voor de toegang van werknemers tot een preventiemedewerker of een arbodeskundige (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige).

Voorbeelden van onderwerpen in de RI&E

 • Zijn er binnen het bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig die de gezondheid/veiligheid zouden kunnen schaden? Zo ja, welke? En is er wellicht sprake van blootstelling aan deze stoffen en zo ja, hoeveel? U kunt dit alvast zelf checken met de praktische zelfinspectietools van Inspectie SZW.
 • Is er sprake van een kans opfysieke overbelasting? Hoe groot is de fysieke belasting van uw werknemers?
 • Zou beeldschermwerk de gezondheid van de werknemers kunnen beïnvloeden? Hoeveel beeldschermwerk doen de werknemers per dag?
 • Kan het lawaai op de werkvloer leiden tot een gevaarlijke/ongezonde situatie?
 • Heeft het bedrijf de geschikte arbeidsmiddelen?
 • Lopen de werknemers de kans te maken te krijgen met seksuele intimidatie of geweld?

Uit de RI&E kan blijken dat specifieke nadere inventarisaties nodig zijn. Dit betreft bijvoorbeeld lawaai, psycho-sociale arbeidsbelasting (o.a. agressie, werkdruk, seksuele intimidatie), (machine)veiligheid, biologische factoren en trillingen. Deze verdieping van de RI&E hoort ook tot de verplichte acties van een werkgever.

Voor de risico’s van ongevallen met aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen dient een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) gemaakt te worden (zie artikel 2.5b van het Arbeidsomstandighedenbesluit). Voor kleinere hoeveelheden gevaarlijke stoffen gelden de RI&E regels van artikel 4.2. en 4.2a van het Arbobesluit.

De RI&E is een goede basis voor arbobeleid, maar ook voor uw preventie- en verzekeringsplan. ÉÉN NEGEN kan een gecertificeerde arbodienst adviseren die de RI&E maakt. Dat is, samen met een plan van aanpak, de basis waarmee de preventiemedewerker veilige werkomstandigheden mogelijk kan maken. De RI&E is daarom ook een uitstekend preventiemiddel. Het is belangrijk om de RI&E regelmatig te doen. Zo blijft uw plan van aanpak actueel.

Wilt u meer weten? Bel ons dan voor een afspraak.

 

Als u medewerkers in dienst heeft, bent u werkgever en is een RI&E verplicht. Voor het niet hebben van een RI&E kunt u direct een boete krijgen.

Sinds 2021 wordt er vaker en strenger gecontroleerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie, dus wees op tijd voorbereid. Twijfelt u of u een RI&E moet maken, bijvoorbeeld omdat u alleen met uitzendkrachten werkt? Hier leest u er meer over.

Als u iemand in uw bedrijf heeft aangesteld tot preventiemedewerker, kan deze deskundige u ondersteunen bij het maken van een RI&E. Als u een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft, kunnen deze ook met u meedenken (naast het instemmingsrecht dat zij al hebben). 

U kunt natuurlijk ook advies vragen bij een arbodeskundige of uw arbodienst. Heeft u uw RI&E klaar en uw plan van aanpak ook? Feedback vragen van een gecertificeerde kerndeskundige of arbodienst is de laatste verplichte stap. En dan, kunt u echt met je plan aan de slag!

De kosten van een RI&E verschillen per situatie. Een branche-RI&E-instrument gebruiken, is meestal de goedkoopste optie. Deze is meestal gratis. Het kan wel zijn dat u uw RI&E moet laten toetsen door een arbokerndeskundige. Deze toetsing kost geld.

Of u uw RI&E moet laten toetsen, hangt af van het instrument dat u gebruikt en hoeveel medewerkers u in dienst hebt. Naast een branche-RI&E kunt u ook een RI&E maken met DigiRI&E, de RI&E helemaal zelf maken of de taak uitbesteden aan een deskundige.

In al deze gevallen maakt u kosten voor de toetsing (en eventueel kosten voor uitbesteding). Het kan slim zijn om meerdere offertes op te vragen voor de toetsing.

Als u al een contract hebt met een gecertificeerde arbodienst (bijvoorbeeld voor verzuimbegeleiding), zijn de kosten voor toetsing vaak al opgenomen in dat contract.

Als u actief bezig bent met het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers, bent u ook bezig met het verhogen van werkplezier en productiviteit en het verlagen van gezondheidsklachten en verzuim. Het gaat dan niet alleen om klachten die morgen kunnen ontstaan, maar ook over klachten die pas over 20 jaar kunnen optreden.

Door uw medewerkers te betrekken bij de vraag ‘hoe kunnen we veiliger, gezonder en béter werken?’ draagt u bovendien bij aan een gezonde en positieve werkcultuur!